Archiwalna Strona Regulamin - Szkoła Podstawowa w Człopie

Regulamin

Wszyscy uczniowie Szkoły, z mocy prawa, tworzą Samorząd Uczniowski.

 Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów Szkoły.

Organami Samorządu Uczniowskiego są:
1) Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,
2) Rada Samorządu Uczniowskiego.
3. Przewodniczący reprezentuje organy Samorządu Uczniowskiego, w szczególności wobec organów Szkoły.

Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego  uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

Warunki organizacyjne uchwalenia Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz wprowadzania w nim zmian zapewnia, w porozumieniu z Dyrektorem, opiekun Samorządu.

Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem.

Ogół uczniów może uchwalić lub znowelizować Regulamin Samorządu Uczniowskiego w drodze cząstkowych głosowań uczniów na zebraniach w poszczególnych oddziałach.

Dyrektor zapewnia organom Samorządu Uczniowskiego organizacyjne, w tym lokalowe warunki działania oraz stale współpracuje z tymi organami poprzez opiekuna Samorządu.

Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczących takich podstawowych spraw uczniów, jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
3) prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
4) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem,
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu i grup wiekowych.

 Samorząd Uczniowski ponadto:
1) może wyrażać opinię w sprawie oceny pracy nauczyciela,
2) występuje w sprawach określonych w Statucie.


 

pamietaj o sercu
szkola bez przemocy
zachowaj trzezwy umysl
matematyka z plusem
lepsza szkoła
trzymaj forme
ortografitti
woda pitna
Archiwalna Strona